UG 产 品 设 计

基础+建模+曲面+装配+工程图+钣金+实例


适合对象     1、零基础人员。

     2、寻求就业或转行机会人员。

     3、从事机械/模具/产品/数控编程行业UG入行必备技能。


课程安排


     第一模块:零基础入门到精通UG草图绘制技能

     第二模块:UG实体建模与实战案例全面讲解

     第三模块:UG曲线,曲面及曲面造型实战案例

     第四模块:UG装配图技能全面学习

     第五模块:UG工程图图纸生成与输出